Toimitusjohtajan terveiset

Tilinpäätöstiedote 2020: KORONAN AIHEUTTAMA KANNATTAVUUDEN NOTKAHDUS OIKENI TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA, KUN LIIKEVAIHTO PALASI KASVU-URALLE

Toimintaympäristömme vuonna 2020 oli maailmanlaajuisen pandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen, mikä vaikutti liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme niitä heikentävästi. Vaikutus tulokseemme oli huomattava, mutta näkemyksemme mukaan vain väliaikainen. Haastavan alkuvuoden jälkeen kysyntätilanne kehittyi myöhemmin syksyllä parempaan suuntaan, ja myyntimme piristyi vuoden loppua kohden. Markkinoita leimaa edelleen koronan aiheuttama epävarmuus, mutta pahin on toivottavasti takanapäin.

Tammi–joulukuun liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla, 18,2 (18,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) jäi edellisvuodesta selvästi ja oli noin 0,8 (1,7) miljoonaa euroa. Osa asiakkaistamme joutui pandemian vuoksi siirtämään kehitysprojektejaan ja tilapäisesti vähentämään IT-investointejaan, mikä näkyi tuloksemme heikentymisenä. Pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut palvelutuotantoomme, tarjoomamme aktiiviseen kehittämiseen tai henkilöstön rekrytointiin, eikä etätyö heikentänyt tuottavuuttamme.

Listautumisen ja hyvin integroidun yrityskaupan tukemana kohti kannattavuustavoitetta

Maaliskuinen listautumisemme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle aivan covid-19-pandemian alkumetreillä oli verrattavissa tilanteeseen, jossa huolellisesti valmistautunut mäkihyppääjä uhmaa olosuhteita ja hyppää päättäväisesti sakeaan sumuun. Onnistunut listautumisemme osoitti, että hyppy kannatti. Anti merkittiin yli viisinkertaisesti, ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Listautumisen ansiosta olemme muun muassa voineet toteuttaa historiamme suurimman yrityskaupan.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymämme ovat edelleen vahvat. Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä kasvaen orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin sekä kohdemarkkinoita ja palveluita laajentamalla. Vuoden aikana vahvistimme rekrytoinnein asemaamme Ruotsissa sekä Puolassa, josta käsin palvelimme myös asiakkaitamme Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeä askel kohti kasvutavoitettamme oli elokuussa julkistamamme yhdistyminen SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT:n kanssa. Aloimme toimia yhtenä organisaationa lokakuun alusta. Samalla meistä tuli entistäkin vahvempi kokonaisvaltaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä ja tunnustettu toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoimintaprosessien osaaja. Tämä yhdistelmä on Bilotille jatkossa entistä relevantimpi ja tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina.  Asiakkaamme ovat ottaneet integraation ja yhteisen tarjoomamme vastaan positiivisesti.

CastorIT:n ja Bilotin integraatio on edistynyt suunnitellusti, vaikka olemme eläneet poikkeusoloissa ja työskennelleet lähes kokonaan etänä. Arvomme ja tapamme toimia ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä antaa hyvän pohjan yrityskulttuurien yhteensovittamiselle: meillä molemmilla on rohkeutta olla edelläkävijöitä ja sitoudumme erinomaiseen palvelutasoon. Olemme uudistaneet johtoryhmäämme, jotta voimme tiiviimmin hitsata Bilotin ja CastorIT:n osaamista yhteen, ja luomme yhteistä toimintamallia, johon haluamme sisällyttää parhaat käytännöt molemmista yhtiöistä.

Katson eteenpäin luottavaisin mielin. Uskomme, että ohjelmistokehityksen ja digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat  asteittain elpymässä koronapandemian jäljiltä. Pitkällä aikavälillä pandemian kiihdyttämä digitalisaatioloikka vahvistaa Bilotin digitaaliselle liiketoiminnalle, asiakaskokemukselle ja prosessien ja alustojen huippuosaamiselle perustuvan tarjooman kysyntää entisestään. CastorIT:n myötä laajentunut asiakaskuntamme ja palvelutarjoomamme suojaavat meitä paremmin myös markkinoiden kysyntähäiriöiltä.

Asiakkailta saamamme positiivinen palaute antaa erinomaiset lähtökohdat myös vuodelle 2021. Se osoittaa, että olemme onnistuneet tavoitteessamme olla asiakkaillemme muutoksen mahdollistaja ja strateginen kumppani. Missionamme on parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista palvelukokemusta. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti visiotamme, jossa olemme kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset menneestä vuodesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja osakkeenomistajillemme. Vuosi 2020 osoitti vahvuutemme ja kykymme selviytyä vaikeistakin olosuhteista. Saimme samaan aikaan vireille myös paljon uutta, mikä kantaa meitä kauas tulevaisuuteen.

Puolivuosikatsaus 20.8.2020: KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN NÄKYMÄT JA KASVUTAVOITTEET ENNALLAAN PANDEMIASTA HUOLIMATTA 

”Maaliskuun alussa toteutettu listautumisemme Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sujui koronapandemiasta huolimatta odotustemme mukaisesti: listautumisanti merkittiin yli viisinkertaisesti ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Myös oma henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.

Onnistunut anti osoitti, että sijoittajat luottavat niin strategiaamme kuin myös IT-toimialan tulevaisuudennäkymiin ja digitalisaation liiketoimintamahdollisuuksiin myös poikkeuksellisina aikoina.

Vaikka toimialamme pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat, nostatti koronapandemia markkinahäiriön, jolla oli vaikutusta myös Bilotin tuloskehitykseen. Tammi–kesäkuun liikevaihto ja kannattavuus jäivät edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Asiakaskunnassamme pandemian aiheuttamat kustannussäästöohjelmat ja varovaisuus uusissa investoinneissa hidastivat kasvustrategiamme toteuttamista. Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttaminen Puolassa ja Ruotsissa jatkui ennallaan pandemiasta huolimatta.

Usealla toimialalla on koronakriisin vuoksi käynnistetty sopeuttamistoimia ja leikkauksia ulkoisten palveluiden hankinnoissa, ja myös osa Bilotin asiakkaista on epävarman tilanteen vuoksi joutunut lykkäämään päätöksiä projektien aloittamisesta. Projekteja on lähinnä myöhäistetty ja palveluihin on tehty tilapäisiä sopeutuksia, eikä sopimuksia ole jouduttu lopullisesti perumaan. Haluankin kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta yhteisen haasteen edessä. Positiivista koronakeväässä oli vahvistunut kokemus siitä, miten vankka Bilotin ja sen asiakkaiden välinen luottamussuhde on. Kiitos kuuluu samaan aikaan myös Bilotin työntekijöille, joille ominainen sitoutuminen, venyminen ja vastuunotto korostuivat entisestään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Pandemia on vaikuttanut kysyntään vaihtelevasti eri asiakassegmenteissä. Joissain asiakassegmenteissä IT-palveluiden kysynnän heikkeneminen alkoi äkillisesti jo aikaisin keväällä, toisissa globaalin kriisin vaikutusta ei ollut juurikaan havaittavissa vielä katsauskauden päättyessäkään hankkeiden jatkuessa jokseenkin ennallaan.  Uskomme, että tilanne normalisoituu asteittain markkinoiden palautuessa ja että kysyntä elpyy eri toimialoilla hieman eri tahtiin. Pandemian vuoksi keskeytyneet kehityshankkeet ovat luoneet patoumia asiakaskuntamme kehityshankkeisiin. Aikaisempien matalasuhdanteiden kokemusten perusteella uskomme tämän kehitysvelan purkamisen alkavan melko nopeastikin asiakkaiden investointiluottamuksen palauduttua, mikäli koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vähitellen purkautuvat. Tästä kehityksestä oli jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä katsauskauden lopussa.

Jatkamme liiketoimintaamme strategiamme mukaisesti ja huolehdimme siitä, että asiakastoimitukset ja operatiivinen toimintamme jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi. Turvataksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden, siirryimme etätyöhön kaikissa toimistoissamme maaliskuun puolivälissä. Etätyöhön siirtymisellä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tuottavuuteemme tai palvelutuotantoomme.

Varautuaksemme mahdolliseen pitkittyneeseen epävarmuuteen käynnistimme huhtikuussa henkilöstöämme koskevat tilapäiset sopeuttamistoimet. Kyseessä olivat osaa henkilökunnasta koskevat osa-aikaiset määräaikaiset lomautukset, eikä yhtäkään työntekijää irtisanottu.

Jatkoimme poikkeuksellisissakin olosuhteissa tarjoomamme ja palveluidemme aktiivista kehittämistä. Vaikka notkahdus asiakkaidemme investoinneissa näkyi projektiliiketoiminnassa, saimme samaan aikaan myös uusia asiakkaita. Keväällä käynnistyi myös yrityksen historian suurin yrityskauppaprosessi, jonka tuloksena Bilot sopi elokuussa CastorIT:n osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina. Oman osakkeen käyttö kauppahinnan
maksuun sitouttaa ostettavan kohteen avainhenkilöitä, ja yhtiön vahvoja kassareservejä jätettiin mahdollisiin tuleviin yritysjärjestelyihin.

Tulevien kuukausien ennustaminen on vaikeaa: markkinatilanne on edelleen haastava ja koronapandemian mahdollinen toinen aalto voi edelleen johtaa epävarmuuteen lyhyellä aikavälillä. Keskipitkän aikavälin näkymämme ja kilpailuetumme ovat kuitenkin ennallaan COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta.

Uskomme, että Bilotin kannattavalle kasvulle on tulevaisuudessa edelleen mitä parhaimmat edellytykset. Meillä on laaja ja kasvava asiakaskunta, monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia. Henkilöstömme on oman alansa huippuosaajia. Kansainvälistymisemme sekä kasvumarkkinassa toimimisen lisäksi meillä on CastorIT:n yritysoston myötä jatkossa yli 60 uutta kollegaa ja monipuolisempi palveluportfolio, jonka ansiosta voimme tarjota entistä laajemman valikoiman digitaalisaatiopalveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin.”

Markkinointiesite listautumisanti 2.3.2020: TERVEISET TOIMITUSJOHTAJALTA

Yhdeksän vuotta sitten sain tilaisuuden päästä mukaan ainutlaatuiselle matkalle, kehittämään hyvään kasvuun päässyttä Bilotia.

Bilot oli syntynyt vuonna 2005 intohimosta luoda alan paras työpaikka alan parhaille osaajille. Kantavana ajatuksena oli perustaa ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, jossa töitä tehdään aidosti yhdessä ja asiakkaiden tavoitteisiin sitoutuen, edelläkävijän vastuuta pelkäämättä.

Minun oli helppo samaistua yhtiön kestäviin arvoihin, asiakaslähtöisyyteen ja sitoutuneeseen asenteeseen. Bilotilla oli jo tuolloin kunnioitettava määrä suuria ja uskollisia asiakkaita, joille toteutimme vaativia IT-projekteja parantamaan tiedolla johtamisen, myynnin ja liiketoiminnan prosesseja.

Silloiset asiakkaamme ovat edelleen asiakkaitamme ja takanamme on pian 15 vuotta kannattavaa kasvua. Vahva jalansijamme Suomen IT-palvelumarkkinassa on osoitus laajan, uskollisen ja kasvavan asiakaskuntamme arvostuksesta ja hyvästä maineestamme.

Menestysreseptimme toimii ulkomaillakin. Kansainvälistymisen aloitimme vuonna 2014 Puolasta, nopeasti kehittyvästä, isosta markkinasta, jossa on kasvavaa kysyntää Bilotin tarjoomalle. Viime vuonna käynnistimme liiketoiminnan Ruotsissa, ja alku on ollut lupaava.

Kaikesta huolimatta emme ole suurelle yleisölle tuttu. Olemme keskittyneet ydintehtäväämme ja jättäneet meluamisen muille. Olemme ylpeitä menestyksestämme, mutta koemme sen olevan vain seurausta siitä, että hoidamme hommamme ja meihin luotetaan. Meidät tunnetaan huippuosaamisestamme ja siitä, että hoidamme tinkimättömästi vaativimmatkin projektit.

Visionamme on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidemme strateginen kumppani. Haluamme, että meidät tunnetaan kyvystämme tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkaillemme. Olemme systemaattisesti laajentaneet ratkaisu- ja palveluvalikoimaamme nojaamalla markkinoiden johtaviin ohjelmistoihin. Olemme edenneet määrätietoisesti kasvustrategiassamme, ja listautuminen on seuraava looginen askel visiomme toteuttamisessa.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä. Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua.

Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, digitaalisen asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä.

Monipuolinen osaamisemme ja palveluportfoliomme, kasvava asiakaskuntamme, vahvat kumppanuutemme ja kirkas kasvustrategiamme ovat erinomaisia edellytyksiä menestymiselle. Onnistumisemme on kuitenkin ennen kaikkea rautaisten osaajiemme ansiota. Noin kolmannes henkilöstöstämme on myös yhtiömme omistajia. Olemme sitoutuneet kehittämään yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.

Listautumisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea strategiamme mukaista kasvua, kansainvälistymistä, palvelutarjooman laajentamista sekä Bilotin tunnettuuden ja maineen kehittämistä.

Olet tervetullut mukaan kirjoittamaan kasvutarinamme seuraavaa lukua. Ota siis pallo haltuun ja sijoita digitaaliseen bisnekseen!

Mika Tanner