Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

50 M€
liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

10 %
liikevoittomarginaalin oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä.

Osingonjakopolitiikka

Vähintään 30 %
osinkoa tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.