Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

50 M€
liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

10 %
liikevoittomarginaalin oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä.

Osingonjakopolitiikka

Vähintään 30 %
osinkoa tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Ohjeistus vuodelle 2021 (annettu 26.8.2021)

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on 25-27 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) suurempi kuin vertailukaudella (767 tuhatta euroa).