Yhtiöjärjestys

1§ Toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Bilot Oyj, ruotsiksi Bilot Abp ja englanniksi Bilot Plc.

2§ Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien konsultointi. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa.

4§ Yhtiön osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

5§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

6§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran. 

8§ Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10§ Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus ja

2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta,

valittava 

7. hallituksen jäsenet ja

8. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä 

9. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Suostumuslauseke

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yhtiön hallituksen tulee antaa kirjallinen vastaus suostumushakemukseen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua sen saamisesta. Mikäli vastausta ei näin anneta, suostumus katsotaan annetuksi.

13§ Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake muulta kuin yhtiöltä siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Tällöin yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

2. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoillaan, joita voidaan käyttää voitonjakoon. Yhtiön tulee kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, ilmoittaa lunastusvaatimuksensa siirronsaajalle.

3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle ja siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan, viimeistään kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta lukien.

Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samalla tavoin kuin kokouskutsun antamisen.

4. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5. Toissijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.