Tiedonantopolitiikka

Yhtiö noudattaa kaikessa viestinnässään Helsingin Pörssin ja First Northin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on kuvata ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Bilot viestii pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 31.1.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tämä on lyhennelmä hallituksen hyväksymästä tiedonantopolitiikasta.

Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Bilotin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea osakkeen oikeaa arvonmuodostusta. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi. Viestinnän keskeiset periaatteet ovat tasapuolisuus, samanaikaisuus, johdonmukaisuus, tiedon olennaisuus ja riittävyys.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Yhtiön hallitus vastaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, puolivuosikatsausten sekä mahdollisten tulosvaroitusten julkistamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus vastaa First Northin sääntöjen edellyttämien tietojen julkistamisesta. yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä liiketoiminta- ja kehitysjohtaja vastaavat yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien yhtiötiedotteiden julkistamisesta.

Yhtiön Nasdaq First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Tiedotuskanavat

Bilotin pääasiallisena ajantasaisen tiedon kanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa www.bilot.group/fi/. Kaikki yhtiötiedotteet julkistetaan suomeksi Cision Finland Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.bilot.group/fi/.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Tiedotteet

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon, ellei sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle ole MAR:n mukaisia edellytyksiä. Lisäksi yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena tilinpäätöksen, puolivuosikatsaukset sekä muut kulloinkin voimassa olevien First Northin sääntöjen edellyttämät tiedot.

Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan ja taloudelliset raportit vähintään kymmenen vuoden ajan. Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Taloudellinen raportointi

Bilot julkistaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsauksen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää yhtiön taloudellisten raporttien julkistamispäivät, yhtiön vuosikertomuksen julkistamisviikon ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Johdon liiketoimet

Bilot julkistaa MAR:n mukaisten yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Tuona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Suljetun ikkunan aikana Bilotin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa tai tehdä muita liiketoimia omaan tai kolmannen osapuolen lukuun Bilotin rahoitusvälineillä.


Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!