Hallinnointi

Hallinto

Bilotin hallinto on osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. 

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Lisäksi yhtiön toimintaa sääntelevät yhtiöjärjestys ja hallituksen työjärjestys.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Bilotin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön operatiivisten asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan lisäksi konsernin johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja, myyntijohtaja, henkilöstöjohtaja ja liiketoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on muun muassa varmistaa yhtiön strateginen kilpailuetu kehittämällä liiketoimintoja ja tuottamalla tukipalveluita.

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!